02.09
2019

Trzy dekady proekologicznych inwestycji. NFOŚiGW świętuje 30 urodziny.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świętuje w tym roku 30 urodziny. O tym, w jaki sposób trzy dekady proekologicznych inwestycji zmieniły Polskę, co przygotował Fundusz z okazji urodzin oraz jakie stoją przed nim wyzwania rozmawialiśmy z Arturem Michalskim, Wiceprezesem NFOŚiGW.

UE: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 30 lat wspiera ekologiczne projekty w Polsce. Jakie zmiany zawdzięczamy działalności NFOŚiGW?

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW: Trzy dekady naszej działalności to 96 mld zł zainwestowanych w proekologiczne przedsięwzięcia o wartości 237 mld zł. Dzięki środkom unijnym i krajowym wybudowano lub zmodernizowano ponad 1,6 tys. oczyszczalni ścieków i 83 tys. km kanalizacji, powstało także 7 spalarni o wydajności 1,1 mln ton/rok i zwiększono masę odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) – o 6,8 mln ton/rok. Ponadto nasze zaangażowanie w ponad 4 tys. projektów związanych z ochroną powietrza wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (np. emisja CO2 spada o ok. 15 mln ton/rok) i zwiększenie efektywności energetycznej.

A co z projektami z obszaru edukacji ekologicznej?

Wsparliśmy ponad 3,5 tys. przedsięwzięć edukacyjnych w całej Polsce. Inwestujemy w takie przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne, jak np. ogólnopolskie kampanie i programy, filmy, spoty telewizyjne i radiowe, czasopisma, wystawy, imprezy i festiwale tematyczne, olimpiady i konkursy, studia podyplomowe oraz szkolenia.

Które, spośród wspartych przez NFOŚiGW projektów edukacyjnych, wyróżniły się szczególnie pozytywnie?

Wszystkie projekty podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa są dla nas ważne. Wspomnę tylko, że Narodowy Fundusz był jednym z głównych partnerów, wpływających na rozbudowę i wyposażenie bazy edukacyjnej w polskich parkach narodowych, ośrodkach o szczególnym znaczeniu w skali kraju (np. Fokarium, czy Dom Morświna w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN Warszawa), regionalnych centrach edukacji ekologicznej w tym tzw. „zielonych szkołach” i ośrodkach edukacyjnych w Leśnych Kompleksach Promocyjnych.

Jubileuszowi NFOŚiGW towarzyszy akcja „Eko-zajęcia z Enfosiem”. Na czym polega?

Z inicjatywy pracowników Narodowego Funduszu powstała książka dla dzieci pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” o tym, jak w codziennym życiu można dbać o środowisko oraz maskotka odwzorowująca głównego bohatera – Enfosia. To elementy promocyjno-edukacyjnej akcji, której celem jest zapoznanie najmłodszych z działalnością NFOŚiGW, a także kształtowanie postaw ekologicznych. Akcji towarzyszy konkurs dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) na przeprowadzenie eko-zajęć. Do pilotażowej edycji zaprosiliśmy placówki aglomeracji warszawskiej, a o szczegółach informujemy na stronie: www.nfosigw.gov.pl/enfos.

Jakie inne działania zaplanowano w związku z 30. urodzinami Funduszu?

W październiku, weźmiemy udział w branżowych targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Podczas seminariów i paneli eksperckich podsumujemy dorobek 30-lecia oraz zaprezentujemy perspektywy rozwoju. Tam też ogłosimy wyniki konkursu dla dziennikarzy, których nagrodzimy za publikacje o działalności NFOŚiGW. Zwieńczeniem obchodów będzie uroczysta gala pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ponadto na fasadzie budynku NFOŚiGW wisi już okolicznościowy neon zasilany energią słoneczną, a przed wejściem do naszej siedziby uruchomiliśmy eko stację rowerową.

30 lat za nami, ale wiele jeszcze wciąż jest do zrobienia. Jakie są plany i wyzwania?

Podążamy za potrzebami w dziedzinie działań na rzecz środowiska naturalnego. Stąd nowe, innowacyjne programy, np. „Czyste Powietrze”, czyli ogólnopolski projekt (realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW) kompleksowej termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, czy też „Mój Prąd”, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. NFOŚiGW jest także operatorem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma wspierać rozwój elektromobilności i transport oparty na paliwach alternatywnych. Ponadto, włączając się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, koncentrujemy się na finansowaniu projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz innowacyjnych technologii ochrony środowiska. Służą temu programy: „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, „Ciepłownictwa powiatowe”, „Samowystarczalność energetyczna”, „Energia Plus”, „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zaoszczędzonej i niskoemisyjnej gospodarce”, „Gekon – generator koncepcji ekologicznych”.


Artur Michalski, Wiceprezes NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest główną instytucją finansującą ochronę środowiska w Polsce, w szczególności przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym  znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez Polskę zobowiązań, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Do priorytetowych zadań Narodowego Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

Narodowy Fundusz dysponuje środkami krajowymi, unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz 2014-20 oraz Programu LIFE.

Narodowy Fundusz wspiera projekty o ogromnej skali zróżnicowania – od domowych mikroźródeł energii po kompleksowe projekty infrastrukturalne, służące setkom tysięcy mieszkańców. Wśród beneficjentów znajdują się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.